1. ZAPISY I UCZESTNICTWO W KURSACH

1.1. Wiek minimalny będący warunkiem uczestnictwa w kursach grupowych jest uzależniony od rodzaju kursu. 1.2. Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest wypełnienie i przesłanie Nam formularza zgłoszeniowego. 1.3. W przypadku Słuchaczy poniżej 18 r.ż. do wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnictwa musi zostać dołączone oświadczenie od opiekunów prawnych, w którym wyrażają zgodę na uczestnictwo oraz zobowiązują się pokryć koszty kursu. W tym przypadku, najlepiej gdy formularz wypełnią rodzice. 1.4. Po wysłaniu formularza Słuchacz otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, na podstawie którego zostaje zrobiona wstępna rezerwacja. Potwierdzeniem udziału w kursie jest wniesienie opłaty i oraz podpisanie umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą mailową lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły przed rozpoczęciem kursu. 1.5. Jeżeli Słuchacz wyrazi taką potrzebę, wówczas przed rozpoczęciem kursu zostanie przeprowadzony test poziomujący z wybranego języka, we wcześniej uzgodnionym terminie.

2. ZAJĘCIA STACJONARNE

2.1. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20. 2.2. Kursy stacjonarne grupowe odbywają się w grupach nie większych niż 8 osób. W zależności od wielkości grupy zmienia się czas trwania kursu, zgodnie z warunkami każdego z oferowanych kursów. 2.3. O przynależności do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. 2.4. W przypadku zmiany liczby osób zapisanych do grupy w trakcie trwania kursu, Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin kursu, zgodnie z obowiązującą ofertą. 2.5. W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby osób Szkoła zastrzega sobie prawo do anulowania planowanych kursów. Słuchacze, którzy byli zapisani na anulowany kurs, dostają zwrot 100% wpłaconej kwoty. 2.6. Zajęcia stacjonarne indywidualne przeprowadzane są zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem i według ustalonego programu (tzw. lekcje na miarę lub kurs indywidualny). 2.7. Szkoła ma prawo zmienić wykładowcę podczas kursu, przy czym gwarantuje realizację programu kursu i utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych zajęć.

3. ZAJĘCIA Z DOJAZDEM

3.1. Szkoła przeprowadza kursy grupowe i indywidualne z dojazdem (firma lub dom), zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie. 3.2. Szkoła zastrzega sobie min. 3 dni na zorganizowanie zajęć z dojazdem.

4. CENY I PŁATNOŚCI

4.1. Obowiązujące ceny znajdują się w ofercie na stronie internetowej Szkoły (www.szkolajezykowawsl.pl). 4.2. Opłata za kurs powinna zostać uiszczona najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 4.3. W przypadku płatności na raty cena kursu jest wyższa o 10%. Opłatę należy uiścić w trzech równych ratach, z czego pierwsza rata musi zostać opłacona przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, druga przed upływem połowy kursu, a ostatnia najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem kursu. 4.4. W cenę kursów stacjonarnych indywidualnych i grupowych nie jest wliczony podręcznik, a uczeń zobowiązany jest do zakupu podręcznika na własny koszt.

5. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

5.1. W przypadku stacjonarnych kursów grupowych i indywidualnych zaplanowane zajęcia mogą być odwołane przez Słuchaczy jedynie 3 razy w czasie trwania kursu. W przypadku odwołania więcej niż 3 lekcji, zajęcia przepadają i podbierana jest za nie opłata. 5.2. W przypadku lekcji na miarę uczeń zobowiązany jest do odbycia min. 4 lekcji w miesiącu. W przypadku odwołania zaplanowanych zajęć, zajęcia przepadają i podbierana jest za nie opłata. 5.3 W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przełożenie zajęć pod warunkiem wyznaczenia dodatkowego terminu ich zrealizowania. Dodatkowe zajęcia nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu trwania kursu. 5.4 W przypadku odwołania lub przełożenia zajęć Słuchacze po uzgodnieniu z lektorem powinni przesłać odpowiednią prośbę w formie pisemnej (e-mail) do biura Szkoły, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem danego spotkania (liczą się dni robocze). Szkoła nie bierze odpowiedzialności za indywidualne ustalenia z lektorem odnośnie zmiany terminu zajęć bez informowania sekretariatu Szkoły, tzn. jeśli zajęcia nie zostaną zrealizowane – przepadają.

6. REZYGNACJA Z KURSU

6.1. Każdy słuchacz ma możliwość zrezygnowania z kursu lub zmiany grupy przed rozpoczęciem trzecich zajęć. 6.2. W przypadku rezygnacji Słuchacz zobowiązany jest powiadomić Szkołę pisemnie poprzez e-mail o swojej decyzji. 6.3. W przypadku rezygnacji z kursu grupowego stacjonarnego przed rozpoczęciem trzecich zajęć, Słuchacz otrzymuje zwrot 90% wpłaconej kwoty. W przypadku kursu indywidualnego lub kursów z dojazdem Słuchacz otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o koszt zrealizowanych zajęć. 6.4 W przypadku rezygnacji z kursu grupowego i indywidualnego po rozpoczęciu trzecich zajęć, Słuchacz zobowiązany jest uiścić 100% wartości kursu.

7. ZOBOWIĄZANIA SŁUCHACZA

7.1. W momencie zapisania się na kurs Słuchacz zobowiązuje się do realizacji programu nauczania i wymagań lektora. 7.2. Słuchacz zobowiązany jest podejść do semestralnego egzaminu z języka, który będzie potwierdzeniem nabytych umiejętności językowych oraz warunkiem przejścia na kolejny poziom, a także podstawą do wydania certyfikatu uczestnictwa i ukończenia danego poziomu. 7.3. Słuchacz zobowiązany jest do regulowania płatności w terminie.

8. ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

8.1. Szkoła zobowiązuje się prowadzić zajęcia na najwyższym poziomie merytorycznym, realizując program zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 8.2. Szkoła zapewnia Słuchaczom uczęszczającym na kursy: indywidualną ocenę, salę, lektora i dodatkowe, autorskie materiały do nauki w zależności od kursu. 8.3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie warunków umowy spowodowanych siłą wyższą i z przyczyn niezależnych od Szkoły.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. W momencie podpisania umowy Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych wewnętrznych i realizacji kursu.

9.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane są dane osobowe Słuchacza, jest firma „Warsaw School of Languages” Anna Figura z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 54/56, lokal 30 dalej znawa „Szkołą”

9.3. Przepisy prawa wymagają od Szkoły przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Szkoła może je również przetwarzać w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szkoły, którym jest:

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

9.4. Uprawnienia Słuchacza wobec Szkoły. Szkoła umożliwia spełnienie wszystkich praw Słuchacza wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych (gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
 • usunięcia danych osobowych (gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Szkołę; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane te powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
 • ograniczenia ich przetwarzania (gdy Słuchacz zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania ich na okres pozwalający Szkole na sprawdzenie prawidłowości tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą już potrzebne Szkole, ale mogą być potrzebne Słuchaczowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Szkoły są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),
 • prawo do ich przenoszenia (przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Słuchacza lub umowy zawartej ze Słuchaczem),
 • prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł Słuchacz).

9.5. Słuchacz ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Szkołę jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9.6. Szkoła może przekazać dane osobowe Słuchacza organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

9.7. Dane osobowe Słuchacza są przechowywane przez cały czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

10. SPORY

10.1. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Szkoły. 10.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.