1. ZAPISY I UCZESTNICTWO W KURSACH

1.1. Wiek minimalny będący warunkiem uczestnictwa w kursach grupowych jest uzależniony od rodzaju kursu. 1.2. Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest wypełnienie i przesłanie Nam formularza zgłoszeniowego. 1.3. W przypadku Słuchaczy poniżej 18 r.ż. do wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnictwa musi zostać dołączone oświadczenie od opiekunów prawnych, w którym wyrażają zgodę na uczestnictwo oraz zobowiązują się pokryć koszty kursu. W tym przypadku, najlepiej gdy formularz wypełnią rodzice. 1.4. Po wysłaniu formularza Słuchacz otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, na podstawie którego zostaje zrobiona wstępna rezerwacja. Potwierdzeniem udziału w kursie jest wniesienie opłaty i oraz podpisanie umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą mailową lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły przed rozpoczęciem kursu. 1.5. Jeżeli Słuchacz wyrazi taką potrzebę, wówczas przed rozpoczęciem kursu zostanie przeprowadzony test poziomujący z wybranego języka, we wcześniej uzgodnionym terminie.

2. ZAJĘCIA STACJONARNE

2.1. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20. 2.2. Kursy stacjonarne grupowe odbywają się w grupach nie większych niż 8 osób. W zależności od wielkości grupy zmienia się czas trwania kursu, zgodnie z warunkami każdego z oferowanych kursów. 2.3. O przynależności do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. 2.4. W przypadku zmiany liczby osób zapisanych do grupy w trakcie trwania kursu, Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin kursu, zgodnie z obowiązującą ofertą. 2.5. W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby osób Szkoła zastrzega sobie prawo do anulowania planowanych kursów. Słuchacze, którzy byli zapisani na anulowany kurs, dostają zwrot 100% wpłaconej kwoty. 2.6. Zajęcia stacjonarne indywidualne przeprowadzane są zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem i według ustalonego programu (tzw. lekcje na miarę lub kurs indywidualny). 2.7. Szkoła ma prawo zmienić wykładowcę podczas kursu, przy czym gwarantuje realizację programu kursu i utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych zajęć.

3. ZAJĘCIA Z DOJAZDEM

3.1. Szkoła przeprowadza kursy grupowe i indywidualne z dojazdem (firma lub dom), zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie. 3.2. Szkoła zastrzega sobie min. 3 dni na zorganizowanie zajęć z dojazdem.

4. CENY I PŁATNOŚCI

4.1. Obowiązujące ceny znajdują się w ofercie na stronie internetowej Szkoły (www.szkolajezykowawsl.pl). 4.2. Opłata za kurs powinna zostać uiszczona najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 4.3. W przypadku płatności na raty cena kursu jest wyższa o 10%. Opłatę należy uiścić w trzech równych ratach, z czego pierwsza rata musi zostać opłacona przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, druga przed upływem połowy kursu, a ostatnia najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem kursu. 4.4. W cenę kursów stacjonarnych indywidualnych i grupowych nie jest wliczony podręcznik, a uczeń zobowiązany jest do zakupu podręcznika na własny koszt.

5. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

5.1. W przypadku stacjonarnych kursów grupowych i indywidualnych zaplanowane zajęcia mogą być odwołane przez Słuchaczy jedynie 3 razy w czasie trwania kursu. W przypadku odwołania więcej niż 3 lekcji, zajęcia przepadają i podbierana jest za nie opłata. 5.2. W przypadku lekcji na miarę uczeń zobowiązany jest do odbycia min. 4 lekcji w miesiącu. W przypadku odwołania zaplanowanych zajęć, zajęcia przepadają i podbierana jest za nie opłata. 5.3 W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przełożenie zajęć pod warunkiem wyznaczenia dodatkowego terminu ich zrealizowania. Dodatkowe zajęcia nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu trwania kursu. 5.4 W przypadku odwołania lub przełożenia zajęć Słuchacze po uzgodnieniu z lektorem powinni przesłać odpowiednią prośbę w formie pisemnej (e-mail) do biura Szkoły, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem danego spotkania (liczą się dni robocze). Szkoła nie bierze odpowiedzialności za indywidualne ustalenia z lektorem odnośnie zmiany terminu zajęć bez informowania sekretariatu Szkoły, tzn. jeśli zajęcia nie zostaną zrealizowane – przepadają.

6. REZYGNACJA Z KURSU

6.1. Każdy słuchacz ma możliwość zrezygnowania z kursu lub zmiany grupy przed rozpoczęciem trzecich zajęć. 6.2. W przypadku rezygnacji Słuchacz zobowiązany jest powiadomić Szkołę pisemnie poprzez e-mail o swojej decyzji. 6.3. W przypadku rezygnacji z kursu grupowego stacjonarnego przed rozpoczęciem trzecich zajęć, Słuchacz otrzymuje zwrot 90% wpłaconej kwoty. W przypadku kursu indywidualnego lub kursów z dojazdem Słuchacz otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o koszt zrealizowanych zajęć. 6.4 W przypadku rezygnacji z kursu grupowego i indywidualnego po rozpoczęciu trzecich zajęć, Słuchacz zobowiązany jest uiścić 100% wartości kursu.

7. ZOBOWIĄZANIA SŁUCHACZA

7.1. W momencie zapisania się na kurs Słuchacz zobowiązuje się do realizacji programu nauczania i wymagań lektora. 7.2. Słuchacz zobowiązany jest podejść do semestralnego egzaminu z języka, który będzie potwierdzeniem nabytych umiejętności językowych oraz warunkiem przejścia na kolejny poziom, a także podstawą do wydania certyfikatu uczestnictwa i ukończenia danego poziomu. 7.3. Słuchacz zobowiązany jest do regulowania płatności w terminie.

8. ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

8.1. Szkoła zobowiązuje się prowadzić zajęcia na najwyższym poziomie merytorycznym, realizując program zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 8.2. Szkoła zapewnia Słuchaczom uczęszczającym na kursy: indywidualną ocenę, salę, lektora i dodatkowe, autorskie materiały do nauki w zależności od kursu. 8.3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie warunków umowy spowodowanych siłą wyższą i z przyczyn niezależnych od Szkoły.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. W momencie podpisania umowy Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych wewnętrznych i realizacji kursu. Szkoła zobowiązuje się nie udostępniać posiadanych danych osobom trzecim.

10. SPORY

10.1. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Szkoły. 10.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.